Literary / Tech. Translations

{ Manuela Ilioiu }

Share this awesome site on Facebook Share this awesome site on Twitter Share this awesome site on Linkedin Share this awesome site on StumbleUpon Share this awesome site on Pinterest Share this awesome site on Email Share this awesome site
 

Servicii

Traduceri literare

O traducere literară de calitate ne permite să înlăturăm frontierele unei limbi, putem înțelege autorul și putem desluși cele mai subtile mesaje pentru a aprecia o operă la reala ei valoare. Ofer celor interesați suportul necesar pentru traduceri literare de tipul: poezie, proză, teatru și orice alte documente cu caracter literar. Textele în regim de urgență pot avea maxim 50 de pagini și se taxează cu 50% mai mult decât prețul standard. (regimul de urgență presupune, în funcție de caracterul textului, scurtarea până la jumătate a timpului standard de traducere; pentru detalii specifice comenzii dvs., vă rog să mă contactați).

Retroversiune

Retroversiunea nu este o simplă traducere, ci presupune cu mult mai mult de atât. Traducerea într-o limbă care nu este cea nativă poate aduce dificultăți diverse – de la alegerea cuvântului până la a simți cele mai fine detalii de exprimare. Cu experiența acumulată în timpul studiilor și în urma numeroaselor proiecte de care m-am ocupat, vă ofer calitatea pe care o căutați la prețuri care vă inspiră. Unicitatea serviciilor mele de retroversiune stă în metoda de verificare finală a documentelor traduse, si anume prin intermediul unui nativ care se asigură că traducerea este fidelă până la ultimul detaliu. Nu veți mai găsi nicăieri în altă parte acest pachet excepțional!

Traduceri Tehnice

Va ofer servicii de traducere tehnică la cele mai înalte standarde după necesitatea și particularitățile fiecărui proiect. Apelând la serviciile pe care le ofer, veți avea parte de experiența profesională în domeniu, acuratețe și punctualitate. Pentru prețuri, vă rog să consultați lista afișată mai jos.

Interpretariat

Interpretarea, ca activitate de redare orală dintr-o limbă sursă într-o limbă țintă presupune o cunoaștere la nivel avansat a limbilor de lucru, vaste cunoștinte lingvistice și de cultură generală. Interpretul trebuie să aibă experiență în domeniu, spontaneitate, abilitatea de a face față unor situații dificile sau neprevăzute, aptitudinea de ascultare și redare, capacitatea analitică și sintetică, cursivitate a limbajului și să posede un vocabular vast de la limbajul de specialitate până la limbajul familiar sau argotic. Ma puteţi contacta cu încredere pentru servicii de interpretariat de calitate pentru conferințe, seminarii, negocieri, licitații, întâlniri de afaceri, delegații, prezentări, simpozioane, comunicate de presă, evenimente mondene și orice alte evenimente care necesită aceste servicii etc. Prețurile pentru interpretariat variază în funcție de gradul de dificultate și de timpul alocat și se percepe pe oră. Timpul maxim de interpretare este de 4h/zi, iar pentru perioade mai lungi se percepe 15% peste tariful de bază. Vă rog să mă contactați pe pagina Contact pentru o cotație de preț specifică necesităților dvs.

Subtitrare

Contactați-mă dacă aveți nevoie de servicii de traducere și adaptare pentru filme de scurt sau lung metraj, documentare, desene animate, anime etc. Prețurile pentru subtitrare variază în funcție de gradul de dificultate și de timpul alocat și se percepe pe oră. Vă rog să mă contactați pentru o cotație de preț specifică necesităților dvs.

Localizare

Mă puteți contacta dacă doriți o promovare online de success pentru produsele sau serviciile pe care le oferiți. Localizarea este mult mai mult decât o simplă traducere, deoarece aceasta presupune adaptarea lingvistică, tehnică și culturală a paginilor de Internet.

Services

Literary translations

A quality literary translation allows us to remove the borders of a language so that we can understand the author and his most subtle messages in order to be able to appreciate a work for its real value. I`m offering the necessary support to those who are interested in literary translations such as: poetry, prose, theatre and any other literary documents. Urgent translations can be up to 50 pages and are charged 50% higher than the standard price. (The urgency requires, depending on the nature of the text, the shortening of the standard translation time by half). For details specific to your order, please contact me).

Romanian-English translations (Retroversion)

The retroversion (Romanian-English translation) is not a simple translation, but requires much more than that. Translating into a language that is not your native one can bring up different challenges – from choosing the right word to sensing the finest linguistic details. With the experience gathered during my study years and following the numerous projects I have handled, I can offer the quality you need at extremely inspiring prices. The uniqueness of my retroversion services lies in the final verification method of the translated documents, namely through the eyes of a native English speaker, who ensures the translation is accurate to the last detail. You will not find such an amazing service anywhere else in the translation world!

Technical translations

I can offer technical translation services at the highest standards, depending on your necessities and the specifics of each project. Through the services I render, you will get professional experience, accuracy and punctuality. For pricing, please see the list below.

Interpretation

Interpretation, as oral rendering activity from a source language into a target language requires an advanced knowledge of your working languages and a vast linguistically and literacy knowledge. The interpreter must be experienced, spontaneous, have the ability to cope with difficult, unforeseen situations, the ability to listen and render, the analytical and synthetic capacity, language fluency and having a vast vocabulary – from specialty language to familiar or even argotic. You can trust contacting me for quality interpretation services for conferences, seminars, negotiations, auctions, business meetings, delegations, presentations, symposiums, press releases, social events and any other events that may require these services etc. The prices for interpretation vary depending on the difficulty and time spent, and are charged per hour. The maximum interpretation time is 4h/day and for longer amounts of time there is an additional 15% fee over the standard price. Please contact me on my services page for a price quotation specific to your translation needs.

Subtitling

Contact me if you need translation and adaptation services for short of feature-length films, documentaries, cartoons etc. The pricing for the subtitling services vary depending on the difficulty and the time spent, and are charged per hour. Please contact me on my services page for a price quotation specific to your translation needs.

Localization

You can contact me if you need a successful online promotion of your products and services. Localization is much more than a simple translation, as it involves the linguistic, technical and cultural adaptation of the Internet pages.

Listă Prețuri

Limba sursa Limba destinație Tipul traducerii Timpul de efectuare Număr pagini Preț final Alte domenii
Română/Engleză Engleză/Română Traduceri Generale Standard 1 18 RON
Juridice - 20.5 RON
Medicale - 25 RON
Tehnice - 25 RON
Media și publicitate - 25 RON
Filme - 25 RON
Website și localizare - 25 RON
Limba sursă Limba destinație Tipul traducerii Timpul de efectuare Număr pagini Preț final Alte domenii
Engleză/Spaniolă Spaniolă/Engleză Traduceri Generale Standard 1 36 RON
Juridice - 40.5 RON
Medicale - 45 RON
Tehnice - 45 RON
Media și publicitate - 45 RON
Filme - 45 RON
Website și localizare - 45 RON
Limba sursă Limba destinație Tipul traducerii Timpul de efectuare Număr pagini Pret final Alte domenii
Română/Spaniolă Spaniolă/Română Traduceri Generale Standard 1 19 RON
Juridice - 22.5 RON
Medicale - 27 RON
Tehnice - 27 RON
Media și publicitate - 27 RON
Filme - 27 RON
Website și localizare - 27 RON
Detalii:
  1. La documentele de peste 20 de pagini se aplică o reducere de 5%.
  2. Pentru documentele ce depășesc 100 de pagini, reducerea va fi de 10%.
  3. Prețul standard este calculat per pagină, o pagină însumând 2000 de caractere cu spații sau 300 de cuvinte.

Pricing list

Source language Target language Translation type Translation time Number of pages Final price Other domains
Romanian/English English/Romanian General translations Standard 1 18 RON
Legal - 20.5 RON
Medical - 25 RON
Technical - 25 RON
Media and advertising - 25 RON
Movies - 25 RON
Website and localization - 25 RON
Source language Target language Translation type Translation time Number of pages Final price Other domains
English/Spanish Spanish/English General translations Standard 1 36 RON
Legal - 40.5 RON
Medical - 45 RON
Technical - 45 RON
Media and advertising - 45 RON
Movies - 45 RON
Website and localization - 45 RON
Source language Target language Translation type Translation time Number of pages Final price Other domains
Romana/Spaniola Spaniola/Romana General translations Standard 1 19 RON
Legal - 22.5 RON
Medical - 27 RON
Technical - 27 RON
Media and advertising - 27 RON
Movies - 27 RON
Website and localization - 27 RON
Details:
  1. There is a 10% discount for documents over 20 pages.
  2. There is a 15% discount applied to documents over 100 pages.
  3. The standard price is calculated per source page – considering as one page 2000 characters with spaces or 300 words.